Ki Shin Tai

Centre "Kishintai"
Kr. Barona str., 130/3 
Riga 
LATVIA 

LAT RUS ENG

Centre "Kishintai"
Classes
News
Aikido
Iai
* History
* Matsuoi Yuji
* Iaido in "Kishintai"
Kobujutsu
Library
Gallery
Links
Contact us
 

Iaido

Matsuoi Yuji

Matsuoi Yuji - Master of Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heiho, 7th Dan, kyoshi; disciple of Ishigaki Mutsuyosi (10th Dan hanshi, president of Hokkaido Iaido Federation).© Kishintai